Apie įstaigą

Viešoji Įstaiga įkurta 2010 balandžio 15 dieną.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, įstatymų numatyta veikimo iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisve. Už savo prievoles Įstaiga atsako tik savo turtu.

Įstaigos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir įstaigos įstatais.

Įstaigos pagrindinis tikslas yra tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą; plėtoti kūno kultūrą ir sportą kaip efektyvaus poilsio, žmogaus rekreacinių poreikių tenkinimo priemone; sudaryti sąlygas gyventojams ir sportininkams užsiiminėti sportu, ji remti bei teikti paslaugas šioje srityje; palaikyti sporto ir sveikos gyvensenos tradicijas; rengti, organizuoti, remti ir vykdyti įvairias sporto programas, varžybas, parodas, seminarus, konferencijas ir kitus renginius sporto tema; skatinti ir plėtoti bendradarbiavimą Lietuvoje, ES ir pasaulyje tarp organizacijų, institucijų ir asmenų, susijusių su įvairiomis sporto rūšimis, teikti paramą talentų ugdymui; vykdyti kitą veiklą neprieštaraujančią Įstaigos įstatams.